Doa Sholat Sunah Dhuha, Tahajud, Witir, Taubat dan Lainnya

Doa Sholat Sunah Dhuha, Tahajud, Witir, Taubat, Istikharah dan Sholat Tarawih Lengkap Latin - Bahasan 6 Doa Sholat Sunah pada postingan kali ini yang diantaranya Doa Sholat Dhuha, Tahajud, taubat dan lainnya. Yang bertujuan agar para membaca mengetahui dan dapat menghafal doa-doa setelah sholat sunah yang umum dan penting bagi umat muslim yang suka melaksanakan sholat-sholat sunah yang telah admin sebutkan di atas tadi.

Doa Sholat Dhuha
Doa Sholat Tahajud


Ilustrasi sesorang sedang mengerjakan Sholat Sunah

Langsung saja berikut dibawah ini Doa Sholat Sunah Dhuha, Tahajud, Witir, Taubat, Istikharah dan Sholat Tarawih Lengkap Latin, silahkan baca dan hafalkan :

Doa Sholat Sunah Dhuha, Tahajud, Witir, Taubat, Istikharah dan Sholat Tarawih

1. Doa Sholat Dhuha


ALLAHUMMA INNADH DHUHAA-A DHUHAA-UKA, WAL BAHAA-A BAHAA-UKA, WAL JAMAALA JAMAALUKA, WAL QUWWATA QUWWATUKA, WAL QUDRATA QUDRATUKA, WAL 'ISHMATA 'ISHMATUKA. ALLAHUMA INKAANA RIZQI FIS SAMMA-I FA ANZILHU, WA INKAANA FIL ARDHI FA-AKHRIJHU, WA INKAANA MU’ASSARAN FAYASSIRHU, WA INKAANA HARAAMAN FATHAHHIR-HU, WA INKAANA BA’IIDAN FA QARRIB-HU, BIHAQQI DUHAA-IKA WA BAHAAIKA, WA JAMAALIKA WA QUWWATIKA WA QUDRATIKA, AATINII MAA AATAITA ‘IBAADAKASH SHAALIHIN(A).

Artinya : 
"Ya Alloh, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Ya Alloh, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang soleh".

2. Doa Sholat Tahajud


ALLAAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA QAYYIMUS (QAYYAMUS[1]) SAMAAWAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WA LAKAL HAMDU ANTA MALIKUS SAMAA WAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WA LAKAL HAMDU ANTA NUURUS SAMAAWAATI WAL ARDHI WA MAN FIIHINNA. WA LAKAL HAMDU ANTAL HAQQU, WA WA’DUKAL HAQQU, WA LIQAA’UKA HAQQUN, WA QAULUKA HAQQUN, WAL JANNATU HAQQUN, WANNAARU HAQQUN, WANNABIYYUUNA HAQQUN, WA MUHAMMADUN SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WASALLAMA HAQQUN WASSAA’ATU HAQQUN. ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU, WA BIKA AAMANTU, WA ‘ALAIKA TAWAKKALTU, WA ILAIKA ANABTU, WA BIKA KHAASHAMTU, WA ILAIKA HAAKAMTU, FAGHFIRLII MAA QADDAMTU, WA MAA AKH-KHARTU, WA MAA ASRARTU, WA MAA A’LANTU, WA MAA ANTA A’LAMU BIHIMINNII. ANTAL MUQADDIMU, WA ANTAL MU’AKHKHIRU, LAA ILAAHA ILLAA ANTA, WA LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAAH

Keterangan :
telah dikatan dari mujahid [2]: "Al Qayyuum artinya yang mengurusi segala sesuatu." dan Umar berkata[3] : "membaca Al Qayyaam", dan keduanya adalah benar.

Artinya :
"Wahai Allah, MilikMu lah segala puji. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. MilikMu lah segala puji. Engkaulah penguasa (raja) langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. MilikMu lah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. MilikMu lah segala puji. Engkaulah Yang Hak (benar), janjiMu lah yang benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, perkataanMu benar, surga itu benar (ada), neraka itu benar (ada), para nabi itu benar, Nabi Muhammad s.a.w itu benar, dan hari kiamat itu benar(ada). Wahai Allah, Hanya kepadaMu lah aku berserah diri, hanya kepadaMu lah aku beriman, hanya kepada-Mu lah aku bertawakkal hanya kepada-Mu lah aku kembali, hanya dehganMu lah kuhadapi musuhku, dan hanya kepadaMu lah aku berhukum. Oleh karena itu ampunilah segala dosaku, yang telah kulakukan dan yang (mungkin) akan kulakukan, yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan, dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Terdahulu dan Engkaulah Yang Maha Terakhir. tak ada Tuhan selain Engkau, dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

3. Doa Sholat Witir


SUBHAANAL MALIKIL QUDDUUS(I)

Artinya :
"Maha suci Engkau yang Maha Merajai lagi Maha suci dari berbagai kekurangan."


ALLAHUMMA INNII A'UUDZU BIRIDHAAKA MIN SAKHATIKA WA BIMU'AAFAATIKA MIN 'UQUUBATIKA WA A'UUDZUBIKA MINKA LAA UHSHII TSANAA-AN 'ALAIKA ANTA KAMAA ATSNAITA 'ALAA NAFSIKA

Artinya :
"Ya Allah, aku berlindung dengan keridhanMu dari kemarahanMu, dengan keselematanMu dari hukumanMU dan aku berlindung kepadaMu dari siksaMu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadaMu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diriMu sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim) 


ALLAHUMMA INNAA NAS-ALUKA IIMAANAN DAA-IMAN, WA NAS-ALUKA QALBAN KHAASYI-AN, WA NAS-ALUKA 'ILMAN NAAFI'AN, WA NAS-ALUKA YAQIINAN SHAADIQAN, WA NAS-ALUKA 'AMALAN SHAALIHAN, WA NAS-ALUKA DIINAN QAYYIMAN, WA NAS-ALUKA KHAIRAN KATSIIRAN, WA NAS-ALUKAL 'AFWA WAL 'AAFIYAH(TA), WA NAS-ALUKA TAMAAMAL 'AAFIYAH(TI), WA NAS-ALUKASY SYUKRA 'ALAL 'AAFIYAH(TI), WA NAS-ALUKAL GHINAA'A 'ANINNAASI. ALLAAHUMMA RABBANAA TAQABBAL MINNAA SHALAATANAA WA SHIYAAMANAA WA QIYAAMANAA WA TAKHUSY-SYU'ANAA WA TADHORRU'ANAA WA TA'ABBUDANAA WA TAMMIM TAQSHIIRANAA YAA ALLAAHU YAA ALLAAHU YAA ALLAAHU YAA ARHAMAR RAAHIMIIN(A). WA SHALLALLAAHU 'ALAA KHAIRI KHALQIHI MUHAMMADIN WA 'ALAA AALIHI WA SHAHBIHI AJMA'IINA, WAL HAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN(A).

Artinya :
"Wahai Allah. Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu iman yang tetap, kami memohon kepada-Mu hati yang khusyu', kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, kami memohon kepada-Mu keyakinan yang benar, kami memohon kepada-Mu amal yang shaleh, kami memohon kepada-Mu agama yang lurus, kami memohon kepada-Mu kebaikan yang banyak, kami memohon kepada-Mu ampunan dan afiat, kami memohon kepada-Mu kesehatan yang sempurna, kami memohon kepada-Mu syukur atas kesehatan, dan kami memohon kepada-Mu terkaya dari semua manusia. Ya Allah, Tuhan kami. Terimalah dari kami shalat kami, puasa kami, shalat malam kami, kekhusyu'an kami, kerendahan hati kami, ibadah kami. Sempurnakanlah kelalaian atau kekurangan kami, Wahai Allah Wahai Allah Wahai Allah Wahai Dzat yang Paling Penyayang diantara para penyayang. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada sebaik-baiknya makhluk-Nya, Muhammad, keluarga dan sahabatnya semua, dan segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam."

4. Doa Sholat Taubat


ALLAHUMMA INNII AS-ALUKA TAUFIIQI AHLIL HUDAA WA A'MAALA AHLIT TAUBATI WA 'AZMA AHLISH SHABRI WA JIDDA AHLIL KHASY-YATI WA THALABA  AHLIR RAGHBATI WA TA'ABBUDA AHLIL WARA'I WA 'IRFAANA AHLIL 'ILMI HATTAA AKHAAFAKA. ALLAHUMMA INNII AS-ALUKA MAKHAAFATAN WA TAHJUZU NII 'AN MA'AASHIIKA HATTAA A'MALA BITHAA'ATIKA 'AMALAN ASTAHIQQU BIHI RIDHAAKA HATTAA UNAASHIHATAKA FIIT TAUBATI KHAUFAN MINKA WA HATTAA AKHLISHA  LAKAN NASHIIHATA HUBBAN LAKA WA HATTAA ATAWAKKALA 'ALAIKA FALUMUURI KULLAHAA WA HUSNA ZHANNI BIKA. SUBHAANA KHAALIQI NUUR(IN)

Artinya :
"Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung, aku mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang hidup terus selalu terjaga. Aku memohon taubat kepadaNya, selaku taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa, yang tidak mempunyai kekuatan untuk berbuat mudharat ataupun manfaat, untuk mati atau hidup maupun bangkit nanti."

5. Doa Sholat Istikharah


ALLAHUMMA INNII ASTAHIIRUKA BI 'ILMIKA WA ASTAQDIRUKA BI QUDRATIKA, WA AS-ALUKA MIN FADHLIKAL 'AZHIIMI, FA INNAKA TAQDIRU WA LAA AQDIRU WA TA'LAMU WA LAA A'LAMU WA ANTA 'ALLAAMUL GHUYUUB(I), ALLAHUMMA IN KUNTA TA'LAMU ANNA HAADZAL AMRA KHAIRUN LII FII DIINII WA MA'AASYII WA 'AAQIBATI AMRII FAAQDUR-HU LII WA YASSIR-HU LII TSUMMA BAARIK LII FIIH(I), WA IN KUNTA TA'LAMU ANNA HAADZAL AMRA SYARRUN LII FII DIINII WA MA'AASYII WA 'AAQIBATI AMRII FAASRIF-HU 'ANNII WAASRIFNII 'AN-HU, WAAQDUR LIIL KHAIRA HAITSU KAANA TSUMMA ARDHINII

Artinya :
"Ya Allah, aku memohon petunjuk daripadaMu dengan IlmuMu dan aku memohon ketentuan daripadaMu dengan kekuasaanMu dan aku memohon daripadaMu akan limpah kurniaanMu yang besar. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa  dan Engkau Maha Mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala perkara yang ghaib. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui bahwasannya urusan ini (sebukan...) adalah baik bagiku pada agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku sama ada cepat atau lambat, takdirkanlah ia bagiku dan permudahkanlah serta berkatlah bagiku padanya. Seandainya Engkau mengetahui bahwa urusan ini (sebutkan...) mendatangkan keburukan bagiku pada agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku sama ada cepat atau lambat, maka jauhkanlah aku daripadanya dan takdirkanlah kebaikan untukku dalam sebarang keadaan sekalipun kemudian ridhailah aku dengannya." 

6. Doa Sholat Tarawih


BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM(I) : AL HAMDULILLAHI RABBIL 'AALAMII(A) HAMDAN YUWAA FII NI'AMAHU WA YUKAAFII-U MAZIIDAH(U), ALLAHUMMA SHALLI WA SALLIM 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALI SAYYIDINA MUHAMMADIN, ALLAHUMMAJ-'ALNAA BILIIMAANI KAAMILIIN(A), WA LILFARAA-IDHI MU-ADDIIN(I), WA LISHSHALAATI HAAFIZHIINA, WA LIZZAKAATI FAA-'ILIIN(A), WA LIMAA 'INDAKA THAALIBIIN(A), WA LI-'AFWIKA RAAJIIN(A), WA BILHUDAA MUTAMASSIKII(A), WA 'ANILLAGHWI MU'RIDHIIN(A), WA FIIDDUNYA ZAAHIDIIN(A), WA FIIL AAKHIRATI RAAGHIBIIN(A), WA BILQADHAA-I RADHIIN(A), WA BINNA'MAA-I SYAAKIRIIN(A), WA 'ALAL BALAA-I SHAABIRIIN(A), WA TAHTA LIWA-I SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAMA YAUMAL QIYAAMATI SAA-IRIIN(A), WA ILAL HAUDHI  WA ARIDIINA, WA ILAL JANNATI DAAHILIIN(A), WA MINAN NAARI NAAJIIN(A), WA 'ALA SARIIRIL KARAMATI QAA-'IDIINA, WA MIN HAURIL 'IINI MUTZAWWIJIIN(A), WA MIN SUNDUSIN WA ISTABRAQIN WA DIIBAAHIN MUTALABBISNII(A), WA MIN THA'AAMIL JANNATI AAKILIINA WA MIN LABANIN WA 'ASALIN MUSHAFAN SYAARIBIINA, BI-AQWAABIN WA ABAARIIQA WA KA`SIN MIN MA'IIN, MAHALLADZIINA AN'AMTA 'ALAIHIM MINANNBIYYIINA WASHSHIDDIIIQIINA WASY SYUHADAA-I WASH SHAALIHIINA, WA HASUNA UULAA-IKA RAFIIQAA(N), DZAALIKAL FADHLU MINALLAHI WA KAFAA BILLAHI 'ALIIMA WAL HAMDU LILLAHI RABBAL 'AALAMIIN(A)

Artinya :
"Ya Allah, jadikanlah kami (orang-orang) yang imannya sempurna, dapat menunaikan segala fardhu, menjaga sholat. Menunaikan zakat, menuntut/mencari segala kebaikan di sisiMu, mengharap ampunanMu senantiasa memegang teguh petunjuk-prtunjukMU, terlepas/terhindar dari segala penyelewengan dan zuhud di dunia dan di akhirat, dan tabah (sabar) menerima cobaan, mensyukuri segala nikmatMu, dan semoga nanti pada hari kiamat kami dalam satu barisan dibawah panji-panji junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan melalui talaga yang sejuk, masuk didalam surga, terhindar dari api neraka dan duduk di tahta kehormatan, di dampingi oleh bidadari syurga, dan mengenakan baju-baju kebesaran dari sutra berwarna warni, menikmati santapan surga yang lezat, minum susu dan madu yang suci bersih dalam gelas-gelas, dan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka dari golongan para Nabi, shiddiqin dan orang-orang yang syahid serta orang-orang yang shahih. Dan baik sekali mereka menjadi teman-teman kami. Demikianlah kemurahan dari Allah SWT, dan kecukupan dari Allah Yang Maha Mengetahui. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam."

Sebenarnya masih ada doa sholat sunah lainnya, namun admin hanya bisa menulisakan 6 doa setelah sholat sunah yang penting dan biasa dilalukukan oleh orang-orang islam yang rajin beribadah.

Inch

Inch, a unit of length commonly used in the US, UK, and Canada, is defined as 1/12th of a foot or 2.54 centimeters. The term "inch" is believed to have originated from the Latin word "uncia" meaning "one-twelfth," as it was historically defined as the width of an adult thumb. Today, the inch is widely used in various fields, including construction, engineering, and manufacturing.

Inches are often used to measure small distances, while their conversion to the metric system (cm) makes them more universally applicable. At inchesincm.com, we provide a simple and accurate way to convert inches to cm and vice versa. Our user-friendly tools and guides make it easy for everyone to use the inch unit effectively, no matter their industry or background.

In summary, the inch is a widely used unit of length that has evolved over time and continues to play an important role in modern society. At inchesincm.com, we strive to provide the best tools and resources to help you easily convert inches to cm and use this important unit to your advantage.

Centimeter

A centimeter is a metric unit of length that is equal to one-hundredth of a meter or 0.3937 inches. It is commonly used in the fields of science, engineering, and medicine, as well as in everyday life.

The term "centimeter" is derived from the Latin word "centum," meaning "one hundred," and "meter," which refers to the base unit of length in the metric system. The centimeter is used in many countries around the world as the standard unit of length.

At inchesincm.com, we provide a simple and accurate way to convert inches to cm and vice versa. Our tools and guides make it easy for everyone to use the centimeter unit effectively, no matter their industry or background.

In summary, the centimeter is a widely used metric unit of length that plays a crucial role in various fields. At inchesincm.com, we strive to provide the best tools and resources to help you easily convert inches to cm and make the most of this important unit.